Relació de sentències i resolucions judicials 2020

Extracte de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en els que és part processal l'Ajuntament de Taradell (Notificades en el període d'1 de gener a 31 de desembre de 2020)

  1. Sentència núm. 1.626 del 2 de juny de 2020, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat  per Aires del Montseny, SL. per la qual es desestima la paralització de les obres d'enderroc de l'edifici del carrer Ravató, núm. 2, en la forma que ha estat sol·licitada.
  2. Interlocutòria núm. 117/2020 del 20 de juliol de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de BCN, interposat per JPM, per la qual es desestima íntegrament la sol·licitud de la declaració de nul·litat del projecte d'enderroc aprovat per acord de la JGL del 2 de maig de 2017 de l'edifici del carrer Ravató, núm. 2.
  3. Sentència núm. 157/2020 del 6 d'octubre de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de BCN, interposat per MFM, per la qual es desestima la sol·licitud d'anul·lació del nomenament de coordinador dels agents auxiliars de la Policia Local.
  4. Sentència núm. 339/2020 de 17 de novembre de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 BCN, interposat per MFM, per la qual es desestima la sol·licitud d'incoació del procediment per cobrir la plaça de coordinador dels agents auxiliars de la Policia Local.