Transparència

L'Ajuntament de Taradell treballa per oferir tota la informació pública sobre la gestió municipal

La transparència és un valor intrínsec a la democràcia i al bon govern, que cal treballar de forma constant, ja que sempre hi ha noves circumstàncies que fan aflorar la necessitat d'aprofundir-hi.

El dret d'accés a la informació pública obliga les administracions a posar a disposicó de la ciutadania eines per a la consulta d'aquesta. La LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula aquest àmbit, amb dos objectius: la transparència en l'activitat pública i l'accés de la ciutadania a la informació pública. Els deures de transparència activa imposen a les Administracions la necessitat de facilitar tota aquella informació de què disposen en raó de la seva activitat. El compliment de les obligacions de transparència i bon govern i l'exercici del dret d'accés han d'afavorir la millora de la qualitat democràtica en el funcionament de les administracions públiques. Així mateix, el DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública estableix la implementació de la llei esmentada, tot clarificant conceptes jurídics indeterminats i resolent dubtes interpretatius.

Podeu accedir a ambdós textos jurídics al peu d'aquest contingut.