Política de Protecció de Dades

L'Ajuntament de Taradell, com a Responsable del tractament, garanteix la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals que son objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament General de Protecció De Dades (UE) (2016/679) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L'Ajuntament de Taradell només tracta les dades personals d'acord amb les bases jurídiques que en legitimen el tractament. Tant l'Ajuntament de Taradell com qui intervingui en qualsevol fase del tractament amb caràcter d'Encarregat del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat i a garantir-ne en tot moment la resiliència.

L'Ajuntament de Taradell aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació precisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, posant a l'abast dels interessats els models d'exercici de drets per mitjà de formularis.

En aquells tractaments de dades que l'Ajuntament comuniqui dades a altres Administracions Públiques per donar compliment d'obligacions legals ho farà dintre el marc legítim que l'autoritza a fer-ho. 

L'Ajuntament de Taradell garanteix que tant els programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Taradell mitjançant el portal seuelectronica.taradell.cat es produeixen sempre dintre d'un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses. La informació de la política i del delegat de protecció de dades es troba disponible al web municipal i a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Taradell.

Responsable del tractament

Identitat Ajuntament de Taradell
Adreça postal C/ de la Vila, 45
08552 Taradell
Telèfon 938 126 100
Correu electrònic taradell@taradell.cat
NIF P08.278.00D

Delegat de Protecció de Dades

L'Ajuntament de Taradell ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'art. 37.1.a. del RGPD (UE) 2016/679 amb l'adreça de correu electrònic dpo@taradell.cat a la qual us podeu dirigir per a l'exercici dels vostres drets i per aquelles qüestions relacionades amb la protecció de dades.

Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del web de l'Ajuntament de Taradell, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 3/2028, de 5 de desembre, de protecció de dades personals.

Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d'acord amb el RGPD 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, l'execució d'un contracte, el compliment d'una obligació legal, el compliment d'una missió realitzada en interès públic o l'exercici de poders públics.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l'Ajuntament, amb caràcter general són:

- Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.
- Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Llei 26/2010, del 3 d'agot, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalitat del tractament de les dades

a. Amb caràcter general

L'Ajuntament de Taradell utilitzarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l'Ajuntament de Taradell. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

b. Finalitats específiques

Sol·licituds generals, Incidències, queixes, suggeriments i peticions, Transparència. Accés a la informació, Llicències d'activitats, Comunicacions, Certificats, Tràmits Registre Civil, Padró Municipal d'Habitants, Subvencions, Denúncies, Tributs municipals, Serveis socials/Benestar Social, Serveis d'Educació, Serveis d'Esports, Serveis de Cultura, Joventut, Gent gran, Registre d'entrada i sortida de documents, Registre censal d'animals domèstics, Registre d'animals potencialment perillosos,  Via pública, Territori (Urbanisme i Habitatge), Salut pública. Espais municipals, Promoció econòmica, Patrimoni documental, Medi ambient, Participació ciutadana. Registre d'entitats. Selecció personal, Gestió econòmica i pressupostària, Control d'accessos. Seguretat ciutadana (Policia Local), Atenció dels drets dels interessats, Videovigilància dels equipaments municipals, entre d'altres. 

Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l'Ajuntament de Taradell en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en l'exercici de poders públics o en el compliment d'una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides a conseqüència del web municipal i/o de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Taradell, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Categories de dades objecte de tractament

Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar per la persona usuària, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

Drets i obligacions de les persones afectades

Les persones titulars de les dades tractades per l'Ajuntament de Taradell tenen reconegut, en tot moment, l'exercici del dret d'accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Taradell deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona usuària podrà en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant els formularis que hi ha disponibles a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Taradell o presentant la sol·licitud presencial a l'Ajuntament de Taradell, C/ de la Vila, 45, 08552 - Taradell, adjuntant document acreditatiu de la seva identitat i indicant clarament el dret que exerceix. Podrà reclamar davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.acpd.cat.

Tràmits en relació a la protecció de dades

•    Sol·licitud del dret d'accés a dades personals
•    Sol·licitud del dret d'oposició de dades personals
•    Sol·licitud del dret de rectificació de dades personals
•    Sol·licitud del dret de supressió de dades personals
•    Sol·licitud del dret de limitació del tractament
•    Sol·licitud del dret de portabilitat

Propietat Intel·lectual i Industrial

L'Ajuntament de Taradell manté aquesta pàgina web amb l'objectiu de facilitar l'accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. S'autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que s'indiqui la font. Els logos i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Taradell.

Aquesta web conté referències i enllaços a webs d'altres organitzacions, però en cap cas l'Ajuntament de Taradell es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

Canvis en la Política de Privacitat

L'Ajuntament de Taradell es reserva el dret de modificar la forma d'accés al web sense previ avís. L'Ajuntament de Taradell no pot respondre del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

Reproducció de fotografies i sessions 

Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l'Ajuntament de Taradell, tot i que en disposa d'un determinat dret de reproducció, per la qual cosa es respectaran les llicències i autoritzacions de cadascuna d'elles.

La difusió d'imatges o veus que facin identificables persones es fa amb el consentiment de la persona afectada, o sota la cobertura del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Fora d'aquests supòsits, la difusió d'imatges, estàtiques o dinàmiques, es realitzarà només en aquells casos en què resulti justificat, prèvia ponderació de la proporcionalitat de la mesura i, en qualsevol cas, de manera que no es facin identificables persones concretes.

No obstant això, es poden difondre imatges i enregistraments de les sessions dels plens municipals, les sessions dels quals tinguin caràcter públic, d'acord amb les respectives lleis reguladores, i sempre que això no afecti el dret a la intimitat de terceres persones. 

Política de Privacitat i Seguretat de la Informació i el seu accés

L'accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d'accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de TeamViewer i utilitzant un protocol de comunicacions SSL.

Política de resposta davant incidents de seguretat

Ajuntament de Taradell ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s'apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencials violacions de seguretat. No hi ha accés a dades dels usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles. En cas que l'Ajuntament de Taradell identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es notificarà a l'autoritat competent dintre les 72 h i als usuaris, si fos el cas, a la major brevetat possible al respecte.

Legislació Aplicable i Competència Judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Política de privacitat s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, Ajuntament de Taradell a través de la seva representació legal i l'usuari, amb renúncia a qualsevol altra jurisdicció que els hi pugui correspondre, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la demarcació de Barcelona.

Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner