Relació de sentències i resolucions judicials 2021

Extracte de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en els quals és part processal l'Ajuntament de Taradell (Notificades en el període d'1 de gener a 31 de desembre de 2021)

  1. Sentència núm. 4767 del 2 de juny de 2021, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 46/2021 interposat pel Sr. M.P.M., per la que s'estima substanciament la sol·licitud de la declaració de nul·litat de l'acord de la JGL del 2 de maig de 2017 per la que s'aprova el projecte bàsic i executiu reformat II.