Relació de sentències i resolucions judicials 2019

Extracte de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en els que és part processal l'Ajuntament de Taradell (Notificades en el període d'1 de gener al 31 de desembre de 2019)

  1. Sentència núm. 247/2019 del 15 d'octubre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de BCN, interposat per TAH, per la qual es desestima una reclamació de responsabilitat patrimonial.