Igualtat

Igualtat entre dones, homes i persones amb diversitat de gènere

Amb l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes mitjançant l'eliminació de la discriminació de les persones en tots el àmbits de la vida quotidiana, l'Ajuntament de Taradell ofereix diferents recursos i serveis d'informació, atenció i assessorament:

 1. Foment i promoció de l'associacionisme de dones
   
 2. Sensibilització i difusió dels drets de les dones (a través del Dia Internacional de les Dones i Dia Internacional contra la violència envers les Dones)
   
 3. Atenció a les víctimes de violència masclista
   
 4. Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d'altres administracions

És un servei que va dirigit a tota la ciutadania de Taradell i especialment, a les dones. El Pla de Polítiques d'Igualtat del 2009 és l'instrument clau pel desenvolupament i implementació de les polítiques d'igualtat entre dones i homes en el municipi.
 1. FOMENT I PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME DE DONES

Donem suport a les entitats i associacions de dones ja constituïdes i promovem la creació de nous grups i/o associacions

A través de l'associació SOM DONES es promou la participació sociopolítica de les dones en la vida associativa del poble i es promou la participació de les dones a l'àmbit cultural.

 

2. SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ DELS DRETS DE LES DONES

En la tasca per sensibilitzar i informar la ciutadania sobre les desigualtats entre homes i dones, des de l'Ajuntament realitzem accions divulgatives de prevenció, sensibilització i campanyes socials, principalment, als voltants dels dies, Dia Internacional de les Dones i Dia Internacional contra la violència envers les Dones.

 

3. ATENCIÓ A LES VÍCTIES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Com a municipi que formem part de la Mancomunitat La Plana, aquesta té conveni de col·laboració amb:

 • El Consell Comarcal d'Osona per l'acolliment temporal en situacions de violència. Des del Consell Comarcal d'Osona s'ofereix:
  • Acolliment d'urgència d'estada temporal
  • Servei d'atenció especialitzada d'urgència
  • Cases d'acolliment
    
 • Vic Dones – SIAD El Vic Dones – SIAD Comarcal és un servei de proximitat dirigit a totes les dones de la comarca amb l'objectiu d'informar, orientar i assessorar, a través d'una atenció personalitzada i/o grup, sobre totes aquelles inquietuds, dubtes o necessitats que les dones puguin tenir.
   
  •  Assessorament i atenció psicològica especialitzada en violència de gènere
  •  Assessorament i orientació jurídica
  • Informació sobre els recursos, equipaments, associacions i activitats d'interès que es fan a la comarca d'Osona per a les dones
  • Suport a la coordinació de les associacions de dones i per a la igualtat de la ciutat
  • Assessorament en igualtat de gènere i suport a programes i plans d'igualtat

 

4. ORIENTACIÓ, DERIVACIÓ I TRAMITACIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES I SERVEIS D'ALTRES ADMINISTRACIONS