Relació de sentències i resolucions judicials 2024

Extracte de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en els quals és part processal l'Ajuntament de Taradell (notificades en el període d'1 de gener a 31 de desembre de 2024)

 

  1. Sentència núm. 42/2024 del 27 de febrer de 2024, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de BCN, interposada per DMP, per la qual es desestima la reclamació per la valoració de mèrits de la persona aspirant en el procés selectiu de vigilants locals de la plantilla de l'Ajuntament de Taradell.
     
  2. Sentència núm. 625/2024 del 27 de febrer de 2024, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 277/2022, interposat per l'Ajuntament de Taradell, per la que es desestima el mateix interposat contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de BCN, que anul·la el conveni per la cessió de la finca del c. Sant Sebastià, 41.
     
  3. Sentència núm. 636/2024 de l'11 de març de 2024, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de BCN, interposada per la JMD, per la qual es desestima la sol·licitud d'anul·lació del projecte d'enderroc de la finca del c. Sant Sebastià, 41 i la impugnació indirecta del Pla d'ordenació Urbanística Municipal de Taradell.