Relació de sentències i resolucions judicials 2022

Extracte de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en els quals és part processal l'Ajuntament de Taradell (notificades en el període d'1 de gener a 31 de desembre de 2022)

 

  1. Sentència núm. 984/2022 del 21 de març de 2022, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 363/2021 interposat per J.M.V., MR.V.M i Aires del Montseny, S.L., per la que es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels actors.
     
  2. Sentència núm. 11/2022 del 19 de gener de 2022, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de BCN, interposada per JMD, per la que es declara la nu·litat de conveni per la cessió de la finca del c. Sant Sebastià, 41.