Ple Municipal 2023—2027

El Ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Integrat per 13 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l'Alcaldia, té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres i en matèria processal. 

Lloc i data de les sessions

El Ple celebra una sessió ordinària cada mes, i extraordinària quan així ho disposi l'alcaldia o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions ordinàries se celebren l'últim dijous hàbil de cada mes a les vuit del vespre, a la Sala de Plens de l'Ajuntament (C/ de la Vila, 45). A continuació hi ha torn específic de precs i preguntes del públic assistent. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Consultar ordre del dia

El dimarts previ al Ple es publica la convocatòria i l'ordre del dia al tauler d'anuncis de la Seu electrònica del web municipal. Consulta l'ordre del dia de la pròxima sessió plenària

Seguir la sessió del Ple

  • Presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són obertes a tota la ciutadania.
  • Escoltant Ràdio Taradell 107.7 FM, emissió en directe a partir de les 20 h.

Conèixer les decisions preses al Ple

  • Totes les actes aprovades i les mocions es publiquen al tauler d'anuncis de la Seu electrònica del web municipal. Consulta les actes del Ple municipal.
  • Es pot consultar tota la gravació en format àudio del Ple a l'apartat cròniques del Ple del web municipal.

Competències del Ple

1. Al Ple, i a l'Assemblea veïnal en el règim de Consell Obert li correspon les atribucions que estableix la Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració de terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'art. 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim de personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

o) Aquelles altres que hagin de correspondre a Ple perquè la seva aprovació una majoria especial.

p) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

2. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

3. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 1, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l'apartat 2.

4. El Ple ha delegat a la Junta de Govern Local (acord de data 21-11-2019), l'aprovació i adjudicació de contractes amb una durada superior a 4 anys, que comportin despesa plurianual també superior a 4 anys.

Conèixer les mocions d'aquest mandat

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el cosistori municipal per tal que les aporvi el Ple. Consulta les mocions presentades durant el mandat 2023 - 2027. També pots consultar les mocions aprovades en el mandat 2019 - 2023.

Mandat 2023—2027

El plenari per al mandat 2023—2027 es constitueix el 17 de juny de 2023, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig: 9 regidors i regidores d'e FEM Taradell i 4 regidors i regidores de JxT. Discurs de presa de possessió de l'alcaldessa.