Mesa de contractació permanent

La mesa de contractació és l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes en els procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat que convoca l'Ajuntament, compost per diverses persones que fan les funcions de president, secretari i vocals.

De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, s'ha aprovat la composició de la Mesa de Contractació amb caràcter permanent en el Ple del 26 de juny del 2023.

Els membres designats són:

President/a

Titular: Josep Casals Pou
             Regidor Fem Taradell

 


Suplent: Míriam Martínez Raurell
               Regidora Fem Taradell

Vocals

Titular: Josep Rovira Sadurní
             Secretari-interventor

 


Suplent: Francesca Rifà comas
               Tresorera

Titular: Araceli Garcia Español
             Regidora Junts per Taradell

Suplent: Sílvia Puntí Bigas
               Regidora Junts per Taradell

Titular: Ramon Calveras Rubio
             Cap Brigada

Suplent: Anna Rovira Casassas
               Auxiliar Administrtiva

Titular: Maica Roca Solà
             Administrativa

Suplent: Maite Vallmitjana Boix
               Auxiliar Administrativa

Titular: Teresa Muntal Campàs
              Auxiliar Administrativa

Suplent: Montserrat Codony Soler
               Auxiliar Administrativa

Secretari/a:

Titular: Tayla López de la Rosa
             Tècnica d'Administració General

 

Suplent: Mª Carme Seuma Blancafort
               Auxiliar Administrativa

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament de Taradell