Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té unes funcions determinades per llei: estudiar, examinar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple.

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal.

La Comissió es reuneix un cop a l'any.

 

Membres de la comissió

Càrrec

Nom

Partit

Presidenta

Mercè Cabanas Solà

ERC

Vocal

Núria Arau Crusellas

ERC

Vocal

Eduard Morató Casassas

JxT

Secretari-interventor

Josep Rovira Sadurní

 

 

 

Enllaços relacionats