Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia, qui en dóna compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l'alcaldessa i el ple hi deleguin. Es reuneixen de forma ordinària tots els dilluns de cada mes a les 18h. a l'Ajuntament (C/ de la Vila, 45).


Membres de la Junta de Govern Local

Càrrec Nom Partit
Presidència Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa
Fem Taradell
Vocal Joan Canó Pol
1r tinent d'alcaldessa
Fem Taradell
Vocal Adrià Serrarols Soldevila Fem Taradell
Vocal Montse Font Cusco Fem Taradell
Vocal Josep Casals Pou
2a tinent d'alcaldessa
Fem Taradell
Secretari-Interventor Josep Rovira i Sadurní -


Determinació de les delegacions de les competències i atribucions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local:

  • Ordenar pagaments
  •  Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
  • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
  • L'atorgament de les llicències, salvant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
  • Correspon als Alcaldes i als Presidents de l'Entitat local les competències com òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
  • Adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com la alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

Consulta les actes de la Junta de Govern Local.