Seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Taradell.
L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

  • Disposició de la Seu Electrònica
  • Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Taradell que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.IdCat.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).


Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica
URL: https://www.taradell.cat/seu_electronica/
Emès per a: Ajuntament de Taradell
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 27/04/2011
Data venciment: 27/04/2015
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=278&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Tramitació electrònica
URL: https://tramits.seu.cat/absis/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=093
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://validador.catcert.cat/psiswebclient/verify/seue/verifyseue.jsp 
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es