Mesa de contractació permanent

La mesa de contractació és l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes en els procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat que convoca l'Ajuntament, compost per diverses persones que fan les funcions de president, secretari i vocals.

De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, s'ha aprovat la composició de la Mesa de Contractació amb caràcter permanent en el Ple del 7 de juny del 2018.

Els membres designats són:

  President/a

Titular: Mercè Cabanas Solà

 

Suplent: Lluís Rodríguez Rufart

  Vocals

Titular: Josep Rovira Sadurní
             Secretari-interventor

 

Suplent: Francesca Rifà comas
                Tresorera

Titular: Santi Estragués Casanovas
             Regidor Junts per Taradell

Suplent: Araceli Gracia Español
               Regidora Junts per Taradell

Titular: Ramon Calveras Rubio
             Cap Brigada

Suplent: Anna Rovira Casassas
               Auxiliar Administrtiva

Titular: Maica Roca Solà
             Administrativa

Suplent: Maite Vallmitjana Boix
               Auxiliar Administrativa

Titular: Teresa Muntal Campàs
              Auxiliar Administrativa

Suplent: Montserrat Codony Soler
               Auxiliar Administrativa

  Secretari/a:

Titular: Tayla López de la Rosa
      

 

Suplent: Mª Carme Seuma Blancafort
               Auxiliar Administrativa