Pressupost inicial

El ple de l'Ajuntament de Taradell aprova inicialment els pressupostos municipals per al 2021 en el plenari municipal del 26 de novembre de 2020.

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021 (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions inicials
1 Impostos Directes 2.404.514,80 €
2 Impostos Indirectes 110.000,00 €
3 Taxes, Preus Públics i altres ingressos 2.243.503,90 €
4 Transferència corrents 1.799.233,22 €
5 Ingressos Patrimonials 48.932,15 €
 

Operacions Corrents

6.606.184,07 €
3 Contribucions especials 0,00 €
6 Alienació d'Inversions Reals 0,00 €
7 Transferències de Capital 30.088,20 €
 

Operacions de Capital

30.088,20 €
8 Actius Financers 0,00 €
9 Passius Financers 200.000,00 €
 

Operacions Financeres

200.000,00 €
 

Total general

6.836.272,27 €

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2021 (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions inicials
1 Despeses de Personal 1.427.960,95 €
2 Despeses Corrents en Béns i Serveis 3.699.185,92 €
3 Despeses Financeres 37.104,29 €
4 Transferència corrents 561.655,23 €
5 Fons de contingència i altres imprevistos 5.000,00 €
 

Operacions Corrents

5.730.906,39 €
6 Inversions Reals 250.329,47 €
7 Transferències de capital 253.601,81 €
 

Operacions de Capital

503.931,28 €
8 Actius financers 53.244,52 €
9 Passius Financers 548.190,08 €
 

Operacions financeres

601.434,60 €
 

Total general

6.836.272,27 €