Pressupost inicial

El ple de l'Ajuntament de Taradell aprova inicialment els pressupostos municipals per al 2019  en el plenari municipal del 13 de desembre de 2018.

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019 (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions inicials
1 Impostos Directes 2.237.963,04 €
2 Impostos Indirectes 90.000,00 €
3 Taxes, Preus Públics i altres ingressos 2.128.882,64 €
4 Transferència corrents 1.663.114,64 €
5 Ingressos Patrimonials 43.508,63 €
 

Operacions Corrents

6.157.054,37 €
3 Contribucions especials 6.414,58 €
6 Alienació d'Inversions Reals 0,00 €
7 Transferències de Capital 0,00 €
 

Operacions de Capital

6.414,58 €
8 Actius Financers 0,00 €
9 Passius Financers 275.000,00 €
 

Operacions Financeres

275.000,00 €
 

Total general

6.438.468,95 €

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2019 (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions inicials
1 Despeses de Personal 1.215.168,62 €
2 Despeses Corrents en Béns i Serveis 3.676.246,66 €
3 Despeses Financeres 55.831,08 €
4 Transferència corrents 548.198,53 €
5 Fons de contingència i altres imprevistos 51.473,95 €
 

Operacions Corrents

5.546.918,84 €
6 Inversions Reals 214.157,08 €
7 Transferències de capital 151.995,60 €
 

Operacions de Capital

366.152,68 €
8 Actius financers 0,00 €
9 Passius Financers 525.397,43 €
 

Operacions financeres

525.397,43 €
 

Total general

6.438.468,95 €