Pressupost Municipal

A la sessió del ple municipal del 25 de novembre de 2021 es va aprovar inicialment el Pressupost Municipal 2022 que ascendeix a 7.082.386,02 €, aplicant el principi d'equilibri pressupostari quadrant les despeses i els ingressos.

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural). Aquesta estructura es divideix en ingressos (d'on surten els diners?) i en despeses (en què es gasten?).

En aquest Pressupost total hi estan recollides tant les previsions de recursos i destí dels mateixos de caràcter ordinari/corrent (és a dir, recurrent i repetitiu en el temps per un import de 6.658.668,08 €) i també les previsions de les noves actuacions d'inversions i el programa de finançament de les mateixes (és a dir, de caràcter extraordinari i no repetitiu d'any en any, per un import de 423.717,44 €). A més, s'adjunta la Memòria de l'Alcaldessa com a document de detall de presentació i explicació d'aquest Pressupost Municipal.

Aneu a Pressupost Municipal (històric) per consultar el Pressupost Municipal d'anys anteriors.

 

 PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022
(Resum per Capítols)

Capítol Descripció Previsions inicials
1 Impostos Directes 2.441.039,62 €
2 Impostos Indirectes 120.000,00 €
3 Taxes, Preus Públics i altres ingressos 2.225.050,65 €
4 Transferència corrents 1.943.460,30 €
5 Ingressos Patrimonials 48.188,71 €
Operacions Corrents 6.777.739,28 €
3 Contribucions especials 0,00 €
6 Alienació d'Inversions Reals 0,00 €
7 Transferències de Capital 29.575,44 €
Operacions de Capital 29.575,44 €
8 Actius Financers 0,00 €
9 Passius Financers 275.071,30 €
Operacions Financeres 275.071,30 €
Total general 7.082.386,02 €

 

Pressupost d\'ingressos 2022

 

 PRESSUPOST DESPESES 2022
(Resum per Capítols)

Capítol Descripció Previsions inicials
1 Despeses de Personal 1.501.202,26 €
2 Despeses Corrents en Béns i Serveis 3.827.206,82 €
3 Despeses Financeres 28.128,29 €
4 Transferència corrents 580.610,06 €
5 Fons de contingència i altres imprevistos 70.556,75 €
Operacions Corrents 6.007.704,18 €
6 Inversions Reals 271.721,60 €
7 Transferències de Capital 151.995,84 €
Operacions de Capital 423.717,44 €
8 Actius Financers 0,00 €
9 Passius Financers 650.964,40 €
Operacions Financeres 650.964,40 €
Total general 7.082.386,02 €

 

Pressupost de despeses 2022