Aprovació inicial Modificació núm. 12 POUM - Ajustos en la regulació de sòl no urbanitzable

Data de l'anunci: Divendres 23/04/2021

Documents adjunts