Serveis Socials

Servei de suport a les persones cuidadores no professionals

S'entén per cuidador no professional aquella persona que atén de forma continuada una persona en situació de dependència, convisqui amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament. La responsabilitat de tenir cura d'una persona dependent pot ocasionar esgotament físic i emocional més o menys continuat. Per proporcionar a la persona amb dependència una atenció òptima és necessari que la persona cuidadora no professional mantingui el seu equilibri personal i rebi suport per desenvolupar la seva tasca en les millors condicions possibles, per aquests motius, des de  l'ajuntament volem cuidar també a les persones cuidadores del nostre municipi portant a terme un grup de suport a cuidadors i cuidadores de persones grans en situació de dependència, alternant sessions formatives, sessions de dinàmiques de grups i sessions de suport interpersonal.