Serveis Socials

Servei de suport a les persones cuidadores no professionals

On es realitza?

Ajuntament de Taradell

Vila, 45

Taradell (CP 08552)

S'entén per cuidador no professional aquella persona que atén de forma continuada una persona en situació de dependència, convisqui amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament. La responsabilitat de tenir cura d'una persona dependent pot ocasionar esgotament físic i emocional més o menys continuat. Per proporcionar a la persona amb dependència una atenció òptima és necessari que la persona cuidadora no professional mantingui el seu equilibri personal i rebi suport per desenvolupar la seva tasca en les millors condicions possibles, per aquests motius, des de  l'ajuntament volem cuidar també a les persones cuidadores del nostre municipi portant a terme un grup de suport a cuidadors i cuidadores de persones grans en situació de dependència, alternant sessions formatives, sessions de dinàmiques de grups i sessions de suport interpersonal.