Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Ajuntament de Taradell
Vila, 45 
08552 Taradell (Barcelona) 
T. 93 812 61 00 F. 93 880 09 75 
contactartaradell.cat
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 22 de setembre de 2009 i de 24 de febrer de 2010, va donar conformitat al text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Taradell, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, de data 22 de setembre de 2009.

Podeu consultar la documentació, els plànols i les modificacions a: 
Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya .

Podeu consultar l'Edicte de publicació a:
DOGC núm. 5663 - 05/07/2010 o bé descarregar-lo en PDF.