Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Ajuntament de Taradell

Carrer de la Vila, 45 - 08552 - Taradell - Barcelona

T 938126100

taradell@taradell.cat

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 22 de setembre de 2009 i de 24 de febrer de 2010, va donar conformitat al text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Taradell, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, de data 22 de setembre de 2009.

Podeu consultar la documentació, els plànols i les modificacions al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. Al peu d'aquesta pàgina trobareu, així mateix, el text refós de les diferents memòries.

Podeu consultar l'Edicte de publicació al DOGC núm. 5663 - 05/07/2010 o bé descarregar-lo en PDF.

Modificacions al POUM

Des de la data de la seva aprovació i fins avui, han estat presentades diverses modificacions puntuals d'aquell planejament amb l'objecte d'adequar-se en cada moment a la realitat física i a les necessitats del territori. Tot seguit s'enumeren aquestes modificacions:

Modificació puntual número 1
Millores en la regulació dels usos en diverses zones. Aprovació definitiva CTUCC de 27/4/2012. Publicació DOGC de 12/02/2014. Consulteu el document en línia.

Modificació puntual número 3
Àmbit viari entre àmbits qualificats 2c2. Aprovació definitiva CTUCC de 27/4/2012 - Publicació DOGC de 29/6/2012. Consulteu el document en línia

Modificació puntual número 4
Disposició transitòria sobre benestar animal. Aprovació definitiva CTUCC de 27/5/2013. Publicació DOGC de 25/10/2013. Consulteu el document en línia.

Modificació puntual número 5
De la façana sud de Castellets i la Plaça del Sol. Aprovació definitiva CTUCC de 17/7/2015. Publicació DOGC de 1/12/2015. Consulteu el document en línia.

Modificació puntual número 6
Reajustament del perímetre de l'àrea qualificada com a “Rural-Clau20”, d'una finca en sòl no urbanitzable. Aprovació definitiva CTUCC de 23/5/2013. Publicació DOGC de 18/12/2014. Consulteu el document en línia.

Modificació puntual número 7
Modificació de diversos articles de la normativa. Aprovació definitiva CTUCC de 18/11/2014. Publicació DOGC de 13/8/2015. Consulteu el document en línia.

Modificació puntual número 11
Diverses modificacions en sòl urbà. Aprovació definitiva CTUCC de 18/12/2020. Aprovació del text refós 26/04/2021. Publicació DOGC de 25/06/2021. Consulteu el document en línia.

Modificació puntual número 12
Ajustos en la regulació del sòl no urbanitzable. Aprovació definitiva CTUCC de 16/03/2022. Aprovació del text refós 26/05/2022. Publicació DOGC de 07/09/2022. Consulteu el document en línia.

Modificació puntual número 13
Àmbit comercial Aprovació definitiva CTUCC de 29 de setembre de 2021 i aprovació del text refós 25/11/2021. Publicació DOGC de 03/08/2022. Consulteu el document en línia.