Urbanisme

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 22 de setembre de 2009 i de 24 de febrer de 2010, va donar conformitat al text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Taradell, promogut i tramès per...
Més informació
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Taradell 2016 - 2021

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Taradell 2016 - 2021

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són una eina d'importància cabdal per a les administracions locals en la planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport. Pel caràcter transversal que juga la...
Més informació
Plans urbanístics

Plans urbanístics

L'urbanisme de Taradell evoluciona constantment per atendre les necessitats de la població i adaptar-se als canvis. Tot seguit relacionem els diversos àmbits de desenvolupament en sòl urbà, els sectors en sòl urbanitzable delimitat i els diversos...
Més informació