Plans urbanístics

Ajuntament de Taradell

Vila, 45 - 08552 - Taradell - Barcelona

T 938 126 100

taradell@taradell.cat

Plans urbanístics

L'urbanisme de Taradell evoluciona constantment per atendre les necessitats de la població i adaptar-se als canvis. Tot seguit relacionem els diversos àmbits de desenvolupament en sòl urbà, els sectors en sòl urbanitzable delimitat i els diversos plans especials urbanístics (PEU) repartits pel terme. Ja siguin en estat d'aprovació o en tràmit.

Àmbits de desenvolupament en sòl urbà

PMU3 – Camí de la font d'en Déu
Pla de Millora Urbana al Camí de la Font d'en Déu. Aprovació definitiva de 2 de novembre de 2017. Publicació DOGC de 15/12/2017. Consulteu el document en línia. Urbanització i reparcel·lació executades.

PAU10 – Carretera de Balenyà
Polígon d'Actuació Urbanística entre la Carretera de Balenyà i el Carrer Miquel Martí i Pol. Urbanització executada.

PAU4 – Verdaguer
Pla de Millora Urbana a l'Avinguda Mn. Jacint Verdaguer. Aprovació definitiva CTUCC de 24 de setembre de 2021. Publicació DOGC de 05/10/2021. Consulteu el document en línia. Urbanització i reparcel·lació en tràmit.

Sectors en sòl urbanitzable delimitat

PPU7 – El Vivet
Pla Parcial Urbanístic núm. 7. El Vivet. Divisió en subsectors. Aprovació de l'Avanç de pla de 9 de maig de 2019.

PPU7 – El Vivet Subsector 1
Pla Parcial Urbanístic núm. 7. El Vivet. Subsector 1. Aprovació definitiva de 9 de maig de 2019. Publicació DOGC de 09/06/2021. Consulteu el document en línia.

PPU7 – El Vivet Subsector 2a
Pla parcial número 7. El Vivet. Subsector 2a. En tràmit.

PPU1 – La Tomba
Pla Parcial Urbanístic núm. 1. La Tomba. Aprovació definitiva de 26 de gener de 2023. Publicació DOGC de 24/02/2023. Consulteu el document en línia.

Plans Especials Urbanístics (PEU)

PEU — El Camp
Pla Especial Urbanístic relatiu a la finca el Camp. Aprovació definitiva CTUCC de 9 de març de 2017. Publicació DOGC de 10/05/2017. Consulteu el document en línia.

PEU — Granja Pujol
Pla Especial Urbanístic en sól no urbanitzable per a la construcció d'un habitatge a la finca Granja Pujol (pol. 1 parc 15, 16, 18 i 19). Aprovació definitiva CTUCC de 6 de juny de 2017. Publicació DOGC de 16/10/2017. Consulteu el document en línia.

PEU — Mas Bellpuig
Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'una explotació de pollastres ecològics a Mas Bellpuig. Aprovació definitiva CTUCC de 27 de setembre de 2018. Publicació DOGC de 19/11/2018. Consulteu el document en línia.

PEU — Zona Esportiva
Pla Especial Urbanístic per ajustar l'ordenació de la zona esportiva. Aprovació definitiva CTUCC de 24 de febrer de 2022. Publicació DOGC de 09/03/2022. Consulteu el document en línia.