Seu electrònica

Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

AnuncisData
Ple de gener 202425/01/2024
Aprovació projecte executiu ''Obertura i consolidació de la ruta de l´aigua de Taradell - Tram la Riereta''24/01/2024
Aprovació inicial del Projecte d´urbanització i reparcel.lació del PAU4-Verdaguer23/01/2024
Aprovació projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al nou pavelló23/01/2024
Convocatòria i ordre del dia del Ple de gener 202423/01/2024
Junta de Govern Local nº 3 de 2024-01-2222/01/2024
Aprovació definitiva RLT 202318/01/2024
Convocatòria llicència d´ocupació a la via pública per la instal.lació d´una caseta de venda de pirotècnia16/01/2024
Junta de Govern Local nº 2 de 2024-01-1515/01/2024
Junta de Govern Local nº 1 de 2024-01-0808/01/2024
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 11: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 16: Taxa per expedició de documents administratius01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 21: Taxa per activitats01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 25: Preu públic per la prestració de serveis a l´EAS01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis de cementiris01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 28: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 29: Taxa pel subministrament d´aigua01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 32: Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 40: Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 41:Taxa per l’ús del Pavelló Poliesportiu01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 44: Taxa per l’ús de les instal·lacions culturals01/01/2024