Seu electrònica

Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

AnuncisData
Junta de Govern Local nº 1 de 2024-01-0808/01/2024
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 11: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 16: Taxa per expedició de documents administratius01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 21: Taxa per activitats01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 25: Preu públic per la prestració de serveis a l´EAS01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis de cementiris01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 28: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 29: Taxa pel subministrament d´aigua01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 32: Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 40: Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 41:Taxa per l’ús del Pavelló Poliesportiu01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 44: Taxa per l’ús de les instal·lacions culturals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors''01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 48: Ordenança fiscal general de preus públics01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2024
Aprovació definitiva Modificació crèdits 12/2023 29/12/2023
Procés selectiu estabilització plaça29/12/2023
Procés selectiu estabilització plaça29/12/2023
Edicte definitiu Pressupost 202427/12/2023
Junta de Govern Local nº 49 de 2023-12-2727/12/2023
Rectificació del termini d´informació pública de la Modificació de la reparcel.lació del PAU 1022/12/2023