Educació

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l'òrgan de consulta i participació dels centres educatius d'educació infantil, primària i secundària, i d'altres sectors municipals interessats (Serveis Socials, Punt Jove, biblioteca) del municipi de Taradell i que té com a finalitat programar i desenvolupar conjuntament activitats en l'àmbit de l'ensenyament local seguint una mateixa línia educativa.

El Consell Escolar Municipal de Taradell està organitzat pels grups i comissions següents:


1. Plenari

El plenari, reunió general del consell, es reuneix, amb caràcter ordinari una vegada per trimestre escolar, i amb caràcter extraordinari quan el president ho decideixi o quan ho demani una quarta part dels membres que componen el CEM. En tot cas, s'ha de celebrar una reunió a l'inici i a la finalització del curs escolar.

Són funcions específiques del plenari, no renunciables ni delegables, l'assessorament, la consulta, la proposta i la informació de les qüestions següents:

 • Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d'Educació, les institucions i els organisme educatius que afecten l'ensenyament dins l'àmbit municipal.
 • Actuacions i normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
 • Actuacions que afavoreixen l'ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de millorar el rendiment educatiu i, si s'escau, fer factible l'obligatorietat de l'educació.
 • Elaboració al final de cada curs escolar d'una memòria d'actuació, que serà tramesa al Servei Territorial del Departament d'Educació abans del 30 de novembre amb l'aprovació prèvia del Plenari del Consell Escolar Municipal.

Consulta les actes dels plenaris del Consell Escolar Municipal


2. Comissió permanent

La Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal, reunió reduïda del consell, creada per raons d'operativitat i eficàcia, està formada per un membre de cada centre (escollit pel mateix centre i ratificat pel Plenari) de manera que tots els sectors hi siguin representats. També en formarà part el president del CEM, o persona en qui delegui, i el secretari del Consell escolar, amb veu però sense vot.

Les funcions de la comissió permanent són les següents:

a) Activar el funcionament del Consell Escolar Municipal.

b) Preparar i dirigir les activitats previstes, així com impulsar i coordinar el treball de les comissions de treball i recollir-ne els resultats i les propostes per tal de sotmetre'ls a l'aprovació del Plenari.

c) Dur a terme la publicació d'estudis, acords i informes.

d) Realitzar la gestió administrativa derivada de les actuacions del Consell.

e) Preveure la confecció de la memòria anual d'activitats.

f) I les que siguin necessàries per al bon desenvolupament del Consell Escolar Municipal, mentre estiguin dintre de les seves competències o corresponguin a les seves finalitats.

 

3. Comissions de treball

Les comissions de treball són creades pel Plenari a proposta de la Comissió Permanent, amb caràcter estable, per al desenvolupament i seguiment dels temes que acordi el Plenari.

Les comissions de treball estaran constituïdes per membres representants dels diferents sectors i la seva composició serà acordada pel mateix Plenari.

Les funcions de les comissions de treball són les següents.

 • Comissió A. 

a) Organitzar l'acte d'inauguració del curs escolar.

b) Proposar la coordinació de tots els centres en els dies de lliure elecció.

c) Coordinar un acte musical per Santa Cecília que va adreçat a tot l'alumnat del poble.
 

 • Comissió B. 

a) Col·laborar el Premi Ajuntament de Taradell al millor treball de recerca de batxillerat.

b) Col·loborar amb l'organització de la Festa de Sant Jordi.

 

4. Composició del Consell Escolar Municipal

Taradell compta amb 7 centres educatius de nivell no universitari. La composició del Consell és la següent:

 • President, Alcalde o regidor delegat
 • 4 regidors de l'Ajuntament designats en sessió plenària
 • Pel sector pares i mares:
  • 1 Escola Les Pinediques
  • 1 Escola El Gurri
  • 1 Col·legi Sant Genís i Sant Agnès
  • 1 Institut Taradell
  • 1 Escola Bressol La Xarranca
  • 1 Escola de Música
 • Pel sector mestres:
  • 1 Escola Les Pinediques
  • 1 Col·legi Sant Genís i Sant Agnès
  • 1 Institut Taradell
  • 1 Escola Bressol La Xarranca
  • 1 Escola de Música
  • 1 Escola L'Arpa
  • 1 Escola El Gurri
 • Personal no docent:
  • 1 Escola Les Pinediques
  • 1 Col·legi Sant Genís i Sant Agnès
  • 1 Institut Taradell
 • Directors:
  • 1 Escola Les Pinediques
  • 1 Escola El Gurri
  • 1 Col·legi Sant Genís I Santa Agnès
  • 1 Institut Taradell
  • 1 Escola Bressol La Xarranca
  • 1 Escola de Música
  • 1 Escola L'Arpa
 • Pel sector alumnes:
  • 1 Institut Taradell
  • 1 Escola de Música
  • 1 Escola L'Arpa
 • Secretari: Un funcionari de l'Ajuntament, amb veu però sense vot.

També formaran part del Consell, amb veu però sense vot, l'educador de carrer i el responsable de la Biblioteca. Podran ser convidats a les reunions del Consell per expressar la seva opinió però sense vot, les persones que per la tasca que desenvolupen tinguin relació directa amb l'ensenyament municipal.