Educació

Bonificacions establertes en les ordenances físicals per a l'any 2014

Aquest és un recull informatiu de les exempcions i bonificacions aprovades per l'Ajuntament de Taradell per l'exercici 2014.
Dijous, 16/01/2014

Ordenança Fiscal núm. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

1. Gaudiran d'exempció els següents immobles:

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.

b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros.

2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

3. Per l'exercici 2014 gaudiran d'una bonificació del 5% de la quota de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, els subjectes passius que domiciliïn el rebut de venciment periòdic en una entitat financera. L'impagament del rebut per qualsevol motiu imputable al subjecte passiu comportarà la pèrdua de la bonificació prevista en aquest article.

Ordenança Fiscal núm. 3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

1. S'estableix una bonificació del 90% per cent als vehicles històrics a què es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.

El caràcter històric del vehicle s'acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat.

2.S'estableix una bonificació del 90% per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.

L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

3.Per gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen els apartats anteriors els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les característiques dels vehicles, la seva matriculació i la causa del benefici.


Ordenança Fiscal núm. 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable

1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per a poder gaudir d'aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys, no ha estat inferior al 10% del valor cadastral assignat a l'immoble en el moment del meritament de l'impost.

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d'acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.

2. Es concedirà una bonificació del 25% de la quota de l'Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.

L'habitatge, un traster i fins a dues places d'aparcament es poden considerar conjuntament com a l'habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers.


Ordenança Fiscal núm. 5


IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES


Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d'una bonificació en la quota de l'impost en els termes que a continuació s'indiquen:
a) Bonificació del 95% quan es tracti d'obres de construccions, instal·lacions o obres per a supressió de barreres arquitectòniques instades per persones amb disminucions psíquiques i/o físiques.
La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.
b) En els casos de llicències d'obres per pintat de façanes, l'import de la quota de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, es deduirà de la quota d'aquest import.

2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors s'han de presentar juntament amb l'autoliquidació regulada a l'apartat 1 de l'article 9è d'aquesta ordenança i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa.
Quan la bonificació s'apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s'hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d'entendre's desestimada.

Ordenança Fiscal núm. 24


TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL


Article 6è.- Quota tributària
2. Si hi ha dos germans matriculats a l'escola o bé a les famílies nombroses s'aplicarà un descompte del 10 per cent a la quota mensual. Caldrà presentar documentació que ho acrediti.


Ordenança Fiscal núm. 28


TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 5. Beneficis fiscals

1. Els subjectes passius en el domicili habitual dels quals tots els que hi convisquin siguin jubilats, menors d'edat o discapacitats (amb un mínim del 65%) a la data del meritament de la taxa, gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota tributària. Per gaudir d'aquesta bonificació d'ofici, caldrà que els subjectes passius estiguin empadronats a Taradell, i només s'aplicarà a l'habitatge habitual de residència.
2. Els subjectes passius que, d'acord amb la normativa vigent, ostentin la condició de titulars de família nombrosa o família monoparental, en la data de meritament de la taxa, gaudiran d'una bonificació subjectiva del 25% per cent de la quota tributària. Per gaudir d'aquesta bonificació d'ofici, caldrà que els subjectes passius estiguin empadronats a Taradell, i només s'aplicarà a l'habitatge habitual de residència. Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família monoparental caldrà que sol·licitin la bonificació expressament.
3.Gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota, els titulars d'habitatges que estiguin desocupats i siguin inhabitables. A tal fi serà necessari que el subjecte passiu sol·liciti cada any aquesta bonificació, adjuntant a la sol·licitud justificació documental que l'habitatge no disposa de subministrament elèctric.
Un cop rebuda la sol·licitud, els serveis tècnics comprovaran si l'estat dels habitatges és inhabitable. Una vegada realitzada aquesta comprovació, es retornarà la quota pagada al subjecte passiu.
També gaudiran d'aquesta bonificació, les empreses que justifiquin i acreditin que una empresa externa els hi presta el servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans domiciliaris. La sol·licitud s'haurà d'efectuar durant el mes de gener de cada any.
4. S'entén per habitatge habitual de residència aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.
5. Si es modifiquen les condicions personals dels subjectes passius de forma que resulti improcedent les bonificacions, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l'Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.


Ordenança Fiscal núm. 29


TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA


Article 5. Beneficis fiscals


No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, excepte les següents:
1.Tarifes reduïdes: Les famílies monoparentals i les unitats familiars amb 3 o més membres que siguin menors d'edat i/o jubilats, i/o discapacitats (amb un mínim del 65%), amb un consum trimestral per ús domèstic per subministrament d'aigua superior als 30m3, podran demanar al principi de cada anualitat i fins el dia 31 de maig de cada any, l'aplicació de la tarifa vigent per al consum de fins a 10 m3 a tot el consum real de la unitat familiar, fins a un màxim de 75 m3 per trimestre. A la sol·licitud caldrà adjuntar fotocòpia de la declaració de l'Impost de la renta de les persones físiques (IRPF) de tots i cadascun dels components de la unitat familiar i també fotocòpia del carnet de família nombrosa o el llibre de família. L'ingrés màxim que donarà dret a l'aplicació de la tarifa bonificada serà de 370,48 euros, per mes i per persona. Aquesta quantitat es calcularà dividint els ingressos bruts globals de la unitat familiar entre el nombre total del seus membres.


Ordenança Fiscal núm. 44

TAXA PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE CULTURAL COSTA I FONT

Article 6è. Quota tributària


Les entitats de Taradell gaudiran d'exempció d'ús de les instal·lacions i dels serveis tècnics en sis actes durant l'any.

No es consideraran actes de l'entitat a efectes de comptabilitzar en aquests sis actes:
1.1- Actes organitzats a petició de l'Ajuntament de Taradell
1.2- Ús de les sales per assaig o preparació dels actes que sí que comptabilitzen.
1.3- Els cicles formatius que s'acordin amb la regidoria corresponent.
1.4- Els actes que s'hagin d'ubicar al Centre Cultural en cas de pluja.Per qualsevol informació complementària us podeu adreçar a les oficines municipals:

AJUNTAMENT DE TARADELL
C/ de la Vila, 45
Telèfon: 93 812 61 00
Correu electrònic: taradell@taradell.cat