Associació de Veïns de Mont-rodon

Adreça
Ptge. Plana de Vic, 10 - 08552 - Taradell - Barcelona

L'Associació de Veïns de Mont-rodon (AAVV), i segons consta al seus Estatuts, es va constituir oficialment el dia 12 d'octubre de 1983, accedint al Registre Oficial d'Associacions el dia 11 de gener de 1984, si ve aquesta constitució i inscripció oficials van ser conseqüència de les reunions portades a terme entre un  bon nombre de veïns des de feia un temps abans.

Associació de veïns de Mont-rodon

L'àmbit d'actuació de l'AAVV és el territori que conforma el Barri de Mont-rodon, així com de la zona rústica que li és adjacent, del terme municipal de Taradell. Formen part de l'AAVV els veïns que ho vulguin, sempre que reuneixin una de les següent condicions: ser veí de Mont-rodon, ser propietari d'un immoble emplaçat a Mont-rodon, o bé disposar de la segona residència a Mont-rodon.

L'AAVV disposa d'un local social, amb adreça al Carrer de Ramon Llull, que s'ha demostrat indispensable per a l'existència i el funcionament de la pròpia AAVV.

Les finalitats de l'AAVV, entre d'altres, són les de canalitzar i exposar les opinions i criteris dels associats respecte la millora de les condicions de vida del barri, així com fomentar la vida social i participativa dels associats, l'organització de festes i activitats culturals, recreatives i esportives. També és finalitat de l'AAVV la de fomentar la relació i el bon veïnatge entre les persones i la de col·laborar i treballar conjuntament amb les diferents administracions, especialment amb l'Ajuntament de Taradell, per l'assoliment de les finalitats ja anomenades. Resta exclosa de l'associació qualsevol finalitat de tipus lucratiu.

Associació de veïns de Mont-rodon

En definitiva, es pot dir que l'AAVV té una doble vessant, la de promoure i reivindicar la millora de les condicions de vida del barri i la de promoure i organitzar activitats socials de tot ordre per fomentar el bon veïnatge i la vida participativa.

Orgànicament està constituïda per una Junta Directiva, que porta el compàs de l'AAVV, mitjançant reunions de la pròpia Junta, així com l'Assemblea General, de la qual formen part la totalitat dels associats.

A fi de millorar la vida del barri, es va participar en l'elaboració del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i es va col·laborar en les obres de finalització d'urbanització dels carrers.

En quant a la finalitat social, cultural o lúdica; el segon diumenge del mes de maig se celebra l'Aplec de la Sardana de Mont-rodon. Així mateix organitza la festa major del barri, festa que s'ha volgut potenciar en les darreres edicions, i que se celebra de dijous a diumenge del cap de setmana anterior a la festivitat de Sant Joan. Al llarg de l'any organitza diferents activitats, com cinema a la fresca, castanyada, així com diverses activitats esportives ja sigui a l'aire lliure o al propi local de l'AAVV. Finalment, cal destacar que l'AAVV està estretament relacionada amb l'escola del barri, l'escola El Gurri.