ANC Taradell

Adreça
08552 - Taradell -
Correu electrònic
Contacte
Mariana Mucnick

DECLARACIÓ FUNDACIONAL DE L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
 

Objectius

 1. L'objecte de l'ANC és la conscienciació i la mobilització de la majoria de la població de Catalunya per tal que es puguin aconseguir, de forma pacífica i democràtica, aquests objectius nacionals:

  1r. Recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució d'un Estat de dret, democràtic i social.

  2n. Accedir a la independència exercint el dret d'autodeterminació nacional reconegut i proclamat pels Pactes internacionals dels drets humans de les Nacions Unides del 1966 i pels altres instruments i la jurisprudència emesos d'aleshores ençà, en el mateix sentit, per les diferents instàncies internacionals i europees.

  3r. Formar una majoria al Parlament de Catalunya que encomani al Govern de la Generalitat la convocatòria d'un plebiscit d'autodeterminació nacional sota garanties internacionals, i, si el poble català s'hi pronuncia favorablement, o bé si l'Estat espanyol no permetia el lliure exercici d'aquest dret, que proclami la independència nacional i constitueixi l'Estat català sobirà.

  4t. Tractar amb la Unió Europea, un cop s'hagi establert l'Estat català i se n'hagi aprovat la Constitució mitjançant referèndum, la permanència de Catalunya dins la Unió, amb el nou estatus de membre de ple dret i alhora gestionar el reconeixement de Catalunya per les Nacions Unides i per cadascun dels seus estats membres.
   
 2. L'ANC es defineix com un moviment basat en la democràcia de base i la unitat d'acció, i constituït per assemblees territorials i sectorials. La participació en qualsevol dels òrgans de l'ANC serà sempre a títol personal. Qualsevol organització podrà mostrar el seu suport a l'ANC manifestant explícitament que comparteix els punts d'aquesta declaració fundacional.
   
 3. L'ANC promourà les accions necessàries per a obtenir un suport social majoritari als objectius nacionals damunt definits. Ho farà sempre des de posicions pacífiques i democràtiques i actuarà en tot moment amb transparència i afavorint la màxima participació interna dels seus membres.
   
 4. Pel seu caràcter unitari i aglutinador, l'ANC no participarà, amb candidatura pròpia ni integrant-se en cap candidatura, en eleccions polítiques de qualsevol nivell.
   
 5. L'ANC treballarà per definir els principis d'organització d'un Estat que permeti aconseguir un futur més pròsper, just, democràtic i participatiu, d'acord amb les aspiracions del poble català.
   
 6. L'ANC treballarà especialment per la internacionalització del procés d'independència de Catalunya i vetllarà, de forma especial, per les relacions amb la resta de la Unió Europea.
   
 7. L'ANC es dissoldrà quan s'hauran aconseguit els objectius nacionals damunt definits.
   
 8. Mentre no es constitueixin al País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya Nord assemblees nacionals amb els mateixos objectius que els de l'ANC, aquesta acollirà al seu si tots els compatriotes d'aquells països que vulguin vincular-s'hi i els donarà tot el suport possible amb aquella finalitat, tot respectant els diferents processos i ritmes de cada país. Un cop constituït en un altre país de nació catalana un moviment unitari consemblant a l'ANC, s'hi establiran formes de reconeixement recíproc dels membres respectius i de coordinació per a la solidaritat i l'ajut mutus.

            Així mateix,

Cridem

Tots els catalans i catalanes, siguin quins siguin l'origen i l'adscripció política o ideològica de cadascú, a incorporar-se al procés per a la constitució de l'Assemblea Nacional Catalana, primer pas per a forjar una nació lliure, justa i avançada.

Barcelona, Palau de Congressos, 30 d'abril de 2011