Educació

Taula de Convivència

La Taula de Convivència es constitueix el maig de 2014, després d'implementar diferents iniciatives sorgides de la col·laboració amb l'Equip de Prevenció i Mediació Comunitària del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Les primeres reunions i contactes amb aquest equip són de l'estiu de 2012.

La Taula de Convivència es reuneix, amb caràcter ordinari, una vegada per semestre, havent-hi reunions extraordinàries en funció de la necessitat. La taula està composada per:

 • Un representat de cada centre educatiu de Taradell amb alumnes amb edats entre 3 i 16 anys.
 • Tècnics municipals i mancomunats que tenen relació amb infància i adolescència (joventut, serveis socials, centre obert).
 • Un representant dels vigilants locals
 • El Regidor de serveis socials de Taradell.
 • L'alcalde hi és convidat
 • Si es considera oportú es pot ampliar el ventall de representants en funció del tema a tractar a la taula.

L'estructuració de les reunions és:

 • Pedagogia d'alternatives positives. Exposició d'experiències de bones pràctiques. Rotatiu per part dels diversos agents presents.
 • Exposició de possibles activitats i actituds conflictives (individuals o grupals).
 • Espai informatiu per exposició de recursos que s'iniciaran properament.
 • Desenvolupament monotemàtic d'un tema a tractar amb profunditat.
 • Precs i preguntes.

Els objectius de la taula són les següents:

 • Compartir experiències, trobar recolzament i plantejar conjuntament alternatives coherents que tinguin a veure amb la millora de la convivència i el civisme, amb independència del resultat immediat que hagin obtingut. Per exemple, experiències de reparació de danys, acompanyament al canvi de cicle educatiu, etc.
 • Establir espais de reflexió en relació al treball en xarxa. Mantenir les actuals coordinacions entre els diferents agents del municipi, que es valoren molt positives.
 • Plantejar activitats dirigides a col·lectius amb menys oportunitats d'autoorganització. Per exemple, joves d'entre 12 i 16 anys, etc...
 • Detecció precoç o latent de conductes incíviques o d'activitats conflictives, per poder-hi respondre des de la prevenció.
 • Estudi i adaptació permanent dels recursos i dispositius existents. Per exemple, El Puntal, etc.
 • Preparació d'activitats adreçades a la població en general o agents interessats en el foment de la convivència i el civisme. Per exemple, jornades, sessions formatives, conferències, tertúlies, etc. Aprofitament de sinèrgies en relació a la Festa del Civisme que s'organitza anualment.