Ple de gener de 2022

 

ERC JxT

Aprovació de les retribucions del personal Exercici 2022. Exp. 116/22.

Si Si

Declaració de la resclosa del Molí Xic de Sors com a Bé d'Interès Cultural Local BCIL. Exp. 114/2022.

Si Si

Donar compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al Compte general de les corporacions locals 2019. Exp. 748/2020.

Si Si

Aprovar la pròrroga i adhesió al Pla Comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona 2016-2020. Exp. e-136/2022.

Si Si

Aprovar la revisió de preus de la gestió energètica del contracte “Instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària a partir de l'ús de biomassa (estella forestal) per alimentar diversos equipaments del municipi de Taradell, i subministrament d'energia i servei de manteniment integral”. Exp. 112/2014-S (complementari 1236/2017).

Si Si

Modificació del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Taradell. Exp. e-1537/2021.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats