Ple de febrer de 2022

Dijous, 24/02/2022

 

ERC JxT

Aprovació definitiva del Pla Especial per ajustar l'ordenació de la zona esportiva. Exp. 1229/21.

Si Si

Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal municipal núm. 4, de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 205/2022.

Si Si

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de l'expedient de licitació per a l'arrendament d'un immoble per destinar-lo a fins públics. Exp. 1526/2021.

- -

Aprovació de la instal·lació d'una Estació Transformadora d'electricitat a la Font Gran. Exp. 1460/2021.

Si Si

Donar compte dels informes de PMP, morositat, estat d'execució del pressupost i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents als 4rt trimestre de 2021. Exp. 636 i 637 de 2021.

- -

Aprovació de la desafectació del solar municipal de la Carretera de Vic a Taradell cantonada carrer Jaume I. Exp. 79/22.

Si Si

Modificació de crèdit núm. 1/2022 d'habilitació de crèdit. Exp. 314/2022.

Si Si

Moció contra la bretxa salarial. Exp. 347/2022.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats