Empadronament

Empadronament al municipi
Qui el pot demanar?
Les persones interessades majors d’edat
Quan es dóna resposta?
L’alta és immediata
Documentació necessària?
Descripció documentació
En relació a la identitat de la persona haurà d’aportar qualsevol dels següents documents (original o fotocòpia compulsada): DNI, o qualsevol altre document acreditatiu.

En relació a la inscripció de menors, hauran d’aportar qualsevol dels documents següents: DNI, passaport, el permís de residència o en el seu defecte el llibre de familia (original o fotocòpia compulsada). En cas de separació o divorci, s’haurà de presentar la resolució judidical on hi consti la custòdia del menor.

En relació a la justificació de la residència habitual hauran d’aportar la següent documentació de forma indistinta (original o fotocòpia compulsada):
  • Contracte d’arrendament del seu habitatge acompanyat de:
    a) Cèdula d’habitabilitat.
    b) Justificant del dipòsit de la fiança prevista per la vigent Llei d’arrendaments Urbans en la forma determinada per la Llei 13 29 de juliol de 1996, reguladora del registre i dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.
  • Títol de propietat de l’habitatge situat en el municipi de Taradell, junt amb la corresponent cèdula d’habitabilitat.

    En el cas de no constar com a titular en el contracte d’arrendament o títol de propietat de l’habitatge, caldrà l’autorització del propietari.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45