Llicència d'obra menor

Qualsevol obra que no tingui la consideració d'obra major, com ara la substitució de paviments que no alterin l'estat de càrregues de l'edifici:

  • la substitució o nova instal•lació de revestiments interiors (enrajolats, estucats, enguixats, etc.)

  • la substitució de fusteria (portes, finestres, persianes, baranes)

  • la col•locació, reparació i substitució de cels rasos

  • la substitució d'aparells sanitaris, safareigs, marbres o mobles de cuina

  • la reparació de cobertes i terrats

  • la reforma de locals i habitatges que no en modifiqui substancialment la distribució

  • la instal•lació de baixants, connexions; la col•locació de portes, persianes i reixes en obertures, etc.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica
Quan es pot sol·licitar?

Com a mínim amb un mes d’antelació a l’inici de les obres, aportant tota la documentació necessària i tenint en compte que si el local objecte de la reforma s’ha de destinar a l’exercici d’una activitat determinada, caldrà disposar de l’autorització corresponent per dur-la a terme.

 

Quan es dóna resposta?

Un mes a partir de la data d’entrada de la sol•licitud de llicència d’obres al Registre General de l’Ajuntament. Si ha transcorregut el termini i no s’ha dictat cap resolució expressa, la sol•licitud es considerarà acceptada, llevat que s’adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament, i en aquest cas el silenci serà negatiu.

 

Cost
Un cop concedida la llicència, s’haurà de satisfer l’impost de construccions, instal•lacions i obres, i la taxa de llicències urbanístiques, d’acord amb les ordenances fiscals núm. 20 i 5 respectivament.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  • Instància model de sol•licitud de llicència d’obres
  • Model Pla de Seguretat i Salut
  • Document o croquis que descrigui i detalli de manera escrita i/o gràfica les obres que es sol•liciten, amb indicació de l’extensió, del pressupost i de la situació
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Registre General de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45