Comunicació i autorització per fer foc

Depenent de l'època de l'any que es realitzi l'actuació es necessitarà una comunicació de crema o una autorització per poder encendre foc.

 

Comunicació de crema

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre  i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

 

Autorització

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

 

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui encendre foc per una activitat concreta en el teme municipal.
Quan es pot sol·licitar?
En ambdós casos 5 dies abans de l'actuació
Documentació necessària?
Descripció documentació

Autorització

El formulari de sol·licitud cal  adreçar-lo a l'ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
En el model de sol·licitud cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte (aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants) i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

En l’autorització consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en que l’autorització queda anul·lada i no es pot dur a terme l’activitat.

Tipus d'activitat PERFOC (M0276-An1)

Comunicació de crema

El formulari de sol·licitud cal adreçar-lo a l'ajuntament.

En la comunicació consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en que no es pot dur a terme l’activitat.

 

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines de l'Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45