Ordenança municipal de mobilització del parc d´habitatges buits

Data de l'anunci Divendres 12/02/2021

Documents adjunts