Ordenança fiscal núm. 9: Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic

Data de l'anunci Divendres 01/01/2021

Documents adjunts