Ordenança fiscal núm. 7: Taxa empreses explotadores de serveis de subministraments

Data de l'anunci Dissabte 01/01/2022

Documents adjunts