Ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Data de l'anunci Dissabte 01/01/2022

Documents adjunts