Ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions de via pública

Data de l'anunci Diumenge 01/01/2017

Documents adjunts