Ordenança fiscal núm. 43:Taxa per l’ús de l’entarimat municipal

Data de l'anunci Dimecres 01/01/2014

Documents adjunts