Ordenança fiscal núm. 40: Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua

Data de l'anunci Dilluns 01/01/2024

Documents adjunts