Ordenança fiscal núm. 24: Taxa per la prestació del servei d´escoles municipals

Data de l'anunci Dimarts 26/09/2023