Ordenança fiscal núm. 20: Taxa per llicències o la comprovació activitats comunicades en matèria urbanisme

Data de l'anunci Diumenge 01/01/2023

Documents adjunts