Ordenança fiscal núm. 18:Taxa per la llicència autotaxi

Data de l'anunci Dimecres 01/01/2014

Documents adjunts