Ordenança fiscal núm. 12:Taxa per la instal•lació de quioscos

Data de l'anunci Diumenge 01/01/2017

Documents adjunts