Ordenança fiscal núm. 11: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Data de l'anunci Dilluns 01/01/2024

Documents adjunts