Aprovació definitiva Modificació Ord. Fiscal núm. 25: Preu públic per la prestació serveis de l´EAS

Data de l'anunci Dilluns 19/06/2023

Documents adjunts