Normativa

Normativa publicada per l'Ajuntament de Taradell
AnuncisData
Ordenança fiscal núm. 48: Ordenança fiscal general de preus públics24/05/2024
Instrucció de funcionament del Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament12/02/2024
Ordenança d'activitats sectorials i no classificades02/02/2024
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 11: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 16: Taxa per expedició de documents administratius01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 21: Taxa per activitats01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 25: Preu públic per la prestració de serveis a l´EAS01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis de cementiris01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 28: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 29: Taxa pel subministrament d´aigua01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 32: Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 40: Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 41:Taxa per l’ús del Pavelló Poliesportiu01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 44: Taxa per l’ús de les instal·lacions culturals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors''01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 24: Taxa per la prestació del servei d´escoles municipals26/09/2023
Aprovació definitiva Modificació Ord. Fiscal núm. 25: Preu públic per la prestació serveis de l´EAS19/06/2023
Aprovació definitiva modificació del Reglament dels Vigilants Locals07/03/2023
Ordenança municipal reguladora de circulació de Taradell i annex16/02/2023
Ordenança fiscal núm. 10: Guals01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 20: Taxa per llicències o la comprovació activitats comunicades en matèria urbanisme01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 7: Taxa empreses explotadores de serveis de subministraments01/01/2022
Reglament d´ús de l´espai de La Font Gran03/08/2021
Ordenança municipal de mobilització del parc d´habitatges buits12/02/2021
Ordenança fiscal núm. 13:Taxa per parades01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 9: Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic 01/01/2021
Ordenança de recollida de residus municipals31/07/2020
Reglament dels Vigilants Locals23/07/2020
Ordenança de bon govern, civisme i convivència03/10/2019
Pla, protocol i programa de verificació de les activitats del municipi de Taradell18/09/2018
Ordenança fiscal núm.46: Preu públic de la franja de seguretat contra incendis01/01/2018
Ordenança fiscal núm. 12:Taxa per la instal•lació de quioscos 01/01/2017
Ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions de via pública01/01/2017
Codi Ètic Ajuntament de Taradell18/08/2016
Reglament del servei municipal de dipòsit de runes per rebliment de terrenys07/06/2016
Reglament regulador de l'EAS Taradell07/03/2016
Reglament del servei de proveïment d'aigua potable de l'Ajuntament de Taradell14/04/2014
Ordenança municipal de sorolls27/03/2014
Ordenança fiscal núm. 18:Taxa per la llicència autotaxi01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 19:Taxa per serveis de vigilància01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 34:Taxa d'inspecció i control sanitari01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 37: Ordenança contribucions especials01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 42:Taxa de dipòsit de runes01/01/2014
Ordenança fiscal núm. 43:Taxa per l’ús de l’entarimat municipal01/01/2014
Ordenança Registre electrònic municipal22/08/2013
Reglament de creació i funcionament de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Taradell22/08/2013
Reglament de l'arxiu fotogràfic de Taradell12/08/2013
Ordenança municipal de tinença d'animals15/10/2010
Ordenança Serveis funeraris Ajuntament de Taradell14/07/2007
Reglament del Consell Escolar Municipal20/12/2006
Ordenança municipal de les instal.lacions d'antenes20/10/2006
Ordenança municipal camins rurals20/07/2006
Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl07/03/2006
Ordenança municipal atorgament llicències 1ª ocupació24/04/2004
Ordenança de radiocomunicació de Taradell22/07/2000