Ordenances fiscals

AnuncisData
Aprovació provisional Modificació Ord. Fiscal núm. 25: Preu públic per la prestació de serveis de l´EAS27/04/2023
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2024
Ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions de via pública01/01/2017
Ordenança fiscal núm. 7: Taxa empreses explotadores de serveis de subministraments01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 9: Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic 01/01/2021
Ordenança fiscal núm. 10: Guals01/01/2023