Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per utilització privativa via pública

Data de l'anunci Dilluns 17/02/2014