Ordenança fiscal núm. 9: Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic

Data de l'anunci: Diumenge 01/01/2017

Documents adjunts