Ordenança fiscal núm. 41:Taxa per l’ús del Pavelló Poliesportiu

Data de l'anunci Dimecres 01/01/2014

Documents adjunts